allenyep
allenyep
+
  • Level: Unknow
  • Organization/University:
    公立はこだて未来大学
Growth Value:

active:4.64

prestige:0.77

power:0

Points System