allenyep
allenyep
+
  • Level: Unknow
  • Organization/University:
    公立はこだて未来大学
Growth Value:

active:7.69

prestige:2.33

power:0

Points System