allenyep
allenyep
+
  • Level: Unknow
  • Organization/University:
    公立はこだて未来大学
Growth Value:

active:1.98

prestige:0.32

power:0

Points System